Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal

-          Politica de Confidențialitate -

 

Prezentul document, Politica de confidențialitate, este parte a Termenilor și Conditiilor serviciului de marketplace Vam Marketplace și reglementează modul în care SC WEB SHOP BUSINESS SRL (“Vam Marketplace”) prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.vam-shop.ro, denumit “Site-ul.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în cursul desfășurării activității noastre, este o preocupare majoră a Vam Marketplace. De aceea, ne propunem să vă oferim o experiență online sigură, cu respectarea dreptului la intimitate și la imagine.

Conform Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, Vam Marketplace are obligația de a prelucra date cu caracter personal, în conformitate cu principiile de prelucrare și numai pentru scopurile specificate mai jos precum și în condiții de securitate tehnică.

 

Principii de prelucrare

Principiile urmate de Vam Marketplace pentru protecția utilizatorilor Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

a.       Datele cu caracter personal se colectează numai în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri,

b.       Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/ sau prelucrate ulterior,

c.       Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare,

d.       Datele cu caracter personal nu se păstrează mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior,

e.       Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în condiții de securitate, asigurându-se astfel un nivel de protecție împotriva accesului ilegal sau neautorizat, precum și în fața pierderii, distrugerii, deteriorării acestora.

Vam Marketplace va păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului său, conform cerințelor Regulamentului.

Astfel, pentru securitatea datelor și confidențialitatea informațiilor transmise prin intermediul conturilor create pe Site, contul dumneavoastră este protejat de parolă. Vam Marketplace depune toate eforturile necesare și folosește tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protecția și securitatea datelor pe care ni le furnizați prin intermediul acestui Site.

În cazurile cerute de Regulament cu privire la încălcări ale securității datelor cu caracter personal, Vam Marketplace va informa în mod corespunzător autoritățile competente și persoanele relevante.

 

Tipuri de date și scopuri de prelucrare

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cu privire la utilizatorii Site-ului nostru se referă, în special, la:

·         date de identificare (e.g., nume, prenume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail etc.),

·         date referitoare la modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile Vam Marketplace, incluzând și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate,

·         precum și orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de Vam Marketplace (e.g., istoric tranzacțional, segmentarea clientelei in funcție de diferite criterii.

Datele personale sunt colectate de către Vam Marketplace, în mod direct de la dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări (completarea unui formular), al unui sondaj de opinie, apel telefonic în call center, concurs sau în cursul executării unui contract (plasarea unei comenzi de produse și/sau servicii, istoricul de cumpărături din marketplace).

Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii Site-ului vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul și vor fi utilizate de către Vam Marketplace în următoarele scopuri:

a.       -prelucrarea și expedierea comenzilor de produse, precum și prestarea serviciilor comandate;

b.      - informarea utilizatorilor cu privire la statusul comenzilor plasate, prin telefon și prin mesaje transmise prin e-mail și SMS;

c.      - facturarea produselor și serviciilor comandate;

d.      - evaluarea produselor și serviciilor oferite;

e.      de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail (e.g., newsletter) și SMS cu privire la produse și servicii (inclusiv noile produse și servicii ale Vam Marketplace sau ale partenerilor săi), promoții, concursuri sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de către Vam Marketplace și de partenerii săi,  numai în măsura în care persoana vizată și-a exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului în acest scop;

f.        crearea sau analizarea de profiluri (e.g, utilizând informațiile din istoricul tranzacțional, preferințe exprimate etc.) asupra utilizatorilor fie pentru îmbunătățirea produselor/serviciilor Vam Marketplace, fie pentru a oferi o promovare personalizată/generală de către Vam Marketplace si/sau de către partenerii Vam Marketplace, pentru efectuarea de activități de marketing direct,

g.       realizarea de activități de marketing targetat în cadrul platformelor de social media (i.e., Facebook) și în cadrul motorului de căutare (i.e., Google);

h.       realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, precum și activități de fidelizare a utilizatorilor, precum și realizarea de sondaje,

i.         efectuarea de studii de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului;

j.         prelucrarea și soluționarea de către Vam Marketplace a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;

k.       generarea de rapoarte/analize cu privire la activitatea business-ului Vam Marketplace, cu scopul de facilita efectuarea managementului operațional, precum și cu scopul de analiza performanța sau non-performanța business-ului Vam Marketplace,

l.         efectuarea unor activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe sau de gestionare (i.e., fie direct, fie prin terți contractori) unor astfel de activități, cu privire la produsele deținute de către utilizatori neplătitori,

m.     arhivarea documentelor care se încheie cu privire la relația dintre dumneavoastră și Vam Marketplace,

n.       soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri la care Vam Marketplace este parte.

Menționăm că datele cu caracter personal sunt folosite de către Vam Marketplace, uneori, pentru o serie de scopuri secundare (e.g., arhivare, audit intern, extern etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele respective au fost inițial colectate de către Vam Marketplace.

Astfel, Vam Marketplace se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către terțe părți, cu excepția situației în care se află între partenerii agreați în mod expres de către Vam Marketplace (e.g., spre exemplu comerciantii – furnizori de produse - inregistrati pe platforma, furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de gestiune-economică etc.). Într-o asemenea situație, Vam Marketplace se va asigura că partenerul colaborator, ales cu atenție, va îndeplini cerințele legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Temeiuri de prelucrare

Vom prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului întotdeauna având la baza un temei legal, după cum impune Regulamentul. Mai precis prelucrările efectuate de către noi se întemeiază pe următoarele temeiuri:

a.       consimțământul explicit oferit de către utilizatori, dacă ne aflăm în cazul în care ne-ați acordat acest consimțământ (e.g., în caz de marketing direct),

b.       executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte (e.g., furnizarea serviciilor de tip marketplace, prelucrarea și expedierea comenzilor de produse, furnizarea de servicii suport, notificări) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea utilizatorilor de încheiere a unui contract (e.g., prezentarea ofertelor noastre). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume si prenume,adresă de e-mail, număr de telefon, adresă, cont bancar etc.;

c.       obligație legală aflată în sarcina Vam Marketplace (e.g., obligații de raportare la autorități). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt nume si prenume, adresa

d.       interesului legitim al Vam Marketplace (i.e., centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului în care operează business-ul Vam Marketplace, efectuarea unor analize cu privire la portofoliul de utilizatori),

 

Terți colaboratori si aplicatii utilizate

Pentru a putea să prestăm serviciile de marketplace, colaborăm cu o serie de parteneri terți, către care transmitem datele dumneavoastră:

a.       Comerciantii de pe platforma Marketplace;

b.       Furnizor de hosting pentru datele Vam Marketplace;

c.       Furnizor de servicii de curierat;

d.       Furnizorul sistemului de ticketing Call Center;

e.       Hotjar: aplicatia de optimizare UX;

f.        Aplicatia de transmitere SMS-uri

g.       Aplicatia de transmitere emailuri

h.       GetResponse: soluție de marketing automation, inclusiv trimitere newslettere;

i.         One Signal: platforma pentru notificari web

j.         Autoritati publice competente.

Numele comercianților de pe platforma marketplace poate fi accesat in site-ul nostru in pagina de detaliu a fiecarui produs.

Perioada de stocare

În vederea realizării scopurilor sus-menţionate, datele cu caracter personal ale utilizatorilor vor fi stocate de către Vam Marketplace, pentru perioada pentru care ai contul de marketplace activ.

În plus, datele incluse în facturile pe care le emitem ca urmare a comenzilor plasate, vor fi păstrate pe o perioada de 10 ani de la emiterea facturii.

Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

a.       Dreptul de acces – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Vam Marketplace, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. La solicitare, Vam Marketplace va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de Vam Marketplace,

b.       Dreptul la rectificare - puteți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare,

c.       Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), puteți obține din partea Vam Marketplace ștergerea respectivelor date,

d.       Dreptul la restricționarea prelucrării– puteți obține din partea Vam Marketplace restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități, sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu doriți ștergerea datelor, ci optați pentru restricționarea acestora). În aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate,

e.       Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul legitim al Vam Marketplace sau în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită Vam Marketplace,

f.        Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră către Vam Marketplace, și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul dumneavoastră,

g.       Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Vam Marketplace. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

h.       Dreptul de a vă retrage consimțământul – vă puteți retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vam Marketplace, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă,

Puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datată si semnată, trimisă către Vam Marketplace Marketplace prin e-mail info@vam-shop.ro.

 

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Vam Marketplace își rezervă dreptul de a revizui și actualiza aceasta Politică  de Confidențialitate în orice moment. Informațiile suplimentare vor fi incluse în acest document actualizat. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Politicii de Confidențialitate, atunci când accesați Site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită. La modificarea Politicii de Confidențialitate, Vam Marketplace va transmite la adresa de e-mail menționată în datele de contact ale contului dumneavoastră, o alerta referitoare la aceasta modificare, sau Politica de Confidențialitate direct amendată.

Daca aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină, vă rugăm să ne scrieți la adresa info@vam-shop.ro

 

Echipa Vam Marketplace

www.vam-shop.ro

 

Product added to wishlist

Acest site foloseste cookies, continuarea confirma acceptul Dvs.